Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Vízityúk Vízitúra Egyesület
2018

 

1. BEVEZETŐ

A jelen adatkezelési szabályzat a Vízityúk Vízitúra Egyesület (székhely: 4551 Nyíregyháza, Vezér u. 75. bírósági bejegyzés száma: 1600/Pk.60142/2015, adószáma: 18655007-1-15; a továbbiakban: „Egyesület”) által üzemeltetett www.vizityuk.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) található, amely a Vízityúk Vízitúra Egyesület vízitúráin való részvétel („Szolgáltatás”) igénybevételéhez során önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik, valamint az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Az Egyesület benyújtotta az adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a NAIH-hoz, a bejegyzési eljárás folyamatban van.

Az Egyesület a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 

2. FOGALMAK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: az érintettel („felhasználó”) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;
 2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

A fentiek alapján az Egyesület az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Szolgáltatás Honlapon keresztül történő igénybevétele során feltöltésre és tárolásra kerül.

 

3. Az ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az Egyesület kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül a felhasználók igénybe tudják venni a Szolgáltatást, illetve a hírlevél szolgáltatást.

A Honlap bárki által látogatható, a Szolgáltatás igénybevétele azonban a megjelölt adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásához kötött.

A fentiek alapján az alábbi adatok kerülnek rögzítésre

 • • Vezetéknév
 • • Keresztnév
 • • E-mail cím
 • • Lakcím
 • • Születési idő
 • • Testsúly
 • • Túra megnevezése
 • • Megjegyzés

Felhívom a figyelmét, hogy a Szolgáltatásra regisztrált tagok hírlevélben kapják meg a fontos információkat, mely a szolgáltatásra vonatkozik. (találkozó pontos helye, ideje, jelentkezés visszaigazolás, fizetési információk, stb.)
Amennyiben külön engedély ellenében kérik a hírlevél szolgáltatást, akkor a továbbiakban is kapnak levelet a megadott email címükre az elérhető vízitúrákkal és a honlap tartalmához kapcsolódó információkkal kapcsolatosan.

A Honlapon keresztül elérhető hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele a Honlapon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • • E-mail cím
 • • Keresztnév

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően az Adatvédelmi Szabályzat elolvasása után felhasználó engedélyezi, hogy a megadott adatait Egyesület az alábbi célokhoz felhasználja:

 • a személyes adatainak az alábbi, az „adatkezelés célja” bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
 • az adatok Egyesület által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; harmadik félnek való továbbításához, továbbá hogy
 • az Egyesület a felhasználónak – amennyiben a felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az email címére.

 

4. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelés célja: A honlapon az adatszolgáltató engedélyezi, hogy az adatait a Szolgáltatás nyújtása és a későbbi, a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, illetve a honlap tartalmával összefüggésbe hozható információk küldésének céljából hírlevelek küldésére felhasználja az adatkezelő.

Az adatkezelés időtartama: az adatok megadásával kezdődik, és az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a Grt. 6. §-a.

A hírlevél szolgáltatásra történő regisztráció lehetővé teszi, hogy az Egyesület hírleveleket küldjön a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címre. A felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Egyesület, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a anita@vizityuk.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatokat az Egyesület a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Egyesület a jelenlegi és hatályos jogszabályi előírásnál fogva köteles. Az Egyesület a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Egyesülettel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

Az Egyesület által kezelt személyes adatokra vonatkozóan további adattovábbítás történik az alábbiak szerint:

A kempingekbe, szállásra történő bejelentkezéshez a kempingnek az alábbi adatok kerülnek továbbításra,( mely az IFA bevalláshoz szükséges):

 • név
 • lakcím
 • születési hely, idő
 • személyi igazolvány/diák igazolvány száma

 

6. NÉVTELEN ADATOK ÉS „COOKIE”-K

Az Egyesület a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, az Egyesület nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Ezek az anonimizált adatok kiterjedhetnek a felhasználó munkamenetadataira, így az IP-címére, a webböngésző típusára, az oldalon eltöltött időre és a felhasználó által kattintott gombokra. Az Egyesület feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Egyesület beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngészőprogramot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem. A Honlap látogatóira vonatkozóan az Egyesület nem gyűjt vagy kezel olyan adatot, amely lehetővé tenné a felhasználó beazonosítását.

 

7. ADATVÉDELMI INCIDENS

Bejelentési kötelezettség keletkezik az adatkezelő oldalán az ún. adatvédelmi incidensek, azaz személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén, az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül.

Kivétel ezalól, ha a személyes adatok megsértése „valószínűsíthetően” nem okoz nagy sérelmet az érintettek számára.

A bejelentést a NAIH felé kell megtenni.

Az incidenssel érintett személyeket csak akkor kell értesíteni, ha az adatsértés számukra valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent. (pl. banki kód kiszivárgása esetén)

Amennyiben az adatfeldolgozó észlel jogsértést, ő is köteles ezt bejelenteni, mégpedig az adatkezelő felé.

 

8. JOGORVOSLATI JOG

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve azok törlését a anita@vizityuk.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Kivéve, ha a törlést a törvény tiltja.( 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 17§ (2). c))

A felhasználó kérelmére az Egyesület tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Egyesület, mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Egyesülethez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Egyesület költségtérítést állapíthat meg.

Az Egyesület a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben

 • azt a felhasználó írásban jelzi a anita@vizityuk.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal;
 • ha kezelése jogellenes,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Az Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintett felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Egyesület az értesítést mellőzheti.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Egyesület az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett felhasználó az Egyesület döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Egyesület az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. (területileg illetékes bíróság:Nyíregyházi Járásbíróság cím: 4401 Nyíregyháza, Bocskai út 2. tel: (42) 523 800

Az Egyesület fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

 

Jelen Szabályzat 2018. március 10. napján lép hatályba.

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe a Honlapunkon a Szolgáltatást amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt a anita@vizityuk.hu e-mail címre.