Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETŐ

A jelen adatkezelési szabályzat a

Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért (székhely: 4551 Nyíregyháza, Vezér u. 75. bírósági bejegyzés száma: 1600/Pk.60142/2015, adószáma: 18655007-1-15; a továbbiakban: „Egyesület”)

által üzemeltetett https://www.vizityuk.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) található.

Szervezet célja szerinti besorolás: Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)

A szervezetünk céljai:

 • a vízitúrázás széles körben történő népszerűsítése, a hazai vízitúrázás színvonalának emelése, a vízitúrázás elterjesztése, ennek keretében szabadidős és sportprogramok, előadások, kiállítások, bemutatók, táborok ill. vízitúrák szervezése és lebonyolítása.
 • az autizmussal érintett személyek, valamint hozzátartozóik, családtagjaik támogatása, segítése, életminőségük javítása. Életminőségüket javító családi programok, táborok biztosítása az érintett családok részére, továbbá olyan autizmus specifikus mentális támogatás, információ nyújtás, amely az autizmusban érintett gyermekek, illetve családok lelki és mentális állapotában javulást idézhet elő.
 • Az autizmus megismertetése, társadalmi elfogadottságának növelése, az autizmussal élő gyermekek és családtagjaik felkarolása, az elfogadó és befogadó környezet megteremtése, valamint az autizmussal kapcsolatos társadalmi szemléletformálás megteremtése, az integrálást segítő elfogadó, befogadó társadalmi attitűd elérése.

Az egyesület céljai és feladatai körében

 1. a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából tevékenységét kiterjeszti
 • aa) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • ab) a természetvédelem
 • ac) a környezetvédelem
 • ad) a sport
 • ae) a gasztronómia
 • af) a kultúra
 • ag) az egészségvédelem területeire, 2. tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, 

  3. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységeire fordítja.

 

A Vízityúk Vízitúra Egyesület vízitúráin való részvétel („Szolgáltatás”) igénybevételéhez során önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik, valamint az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Az Egyesület a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 1. FOGALMAK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: az érintettel („felhasználó”) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;
 2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

A fentiek alapján az Egyesület az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Szolgáltatás Honlapon keresztül történő igénybevétele során feltöltésre és tárolásra kerül.

 1. Az ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az Egyesület kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül a felhasználók igénybe tudják venni a Szolgáltatást, illetve a hírlevél szolgáltatást.

A Honlap bárki által látogatható, a Szolgáltatás igénybevétele azonban a megjelölt adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásához kötött.

A fentiek alapján az alábbi adatok kerülnek rögzítésre

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Lakcím
 • Születési idő
 • Testsúly
 • Túra megnevezése
 • Megjegyzés

Felhívom a figyelmét, hogy a Szolgáltatásra regisztrált tagok hírlevélben kapják meg a fontos információkat, mely a szolgáltatásra vonatkozik. (találkozó pontos helye, ideje, jelentkezés visszaigazolás, fizetési információk stb.).

Amennyiben külön engedély ellenében kérik a hírlevél szolgáltatást, akkor a továbbiakban is kapnak levelet a megadott email címükre az elérhető vízitúrákkal és a honlap tartalmához kapcsolódó információkkal kapcsolatosan.

A Honlapon keresztül elérhető hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele a Honlapon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • E-mail cím
 • Keresztnév

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően az Adatvédelmi Szabályzat elolvasása után felhasználó engedélyezi, hogy a megadott adatait Egyesület az alábbi célokhoz felhasználja:

 • a személyes adatainak az alábbi, az „adatkezelés célja” bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
 • az adatok Egyesület által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; harmadik félnek való továbbításához, továbbá, hogy
 • az Egyesület a felhasználónak – amennyiben a felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az email címére.

 

3.1 Speciális adatkezelések

Ezen felül jelen adatkezelési szabályzat szerint kezeli az egyesület a következő egyéb szolgáltatások igénybevétele során megadott adatokat:

„ÉLJ!- EGYÜTT LENNI JÓ” autista fejlesztő élménynyaralás ADATKEZELÉSE

Az Egyesület évente egy alkalommal speciális tábort szervez kifejezetten autizmussal élő gyermekek számára, ahol szakképzett segítők (terapeuták), és orvosok felügyelete mellett vehetnek részt az autista gyermekek és kisérőjük (szülő – gondviselő és más családtagok) az egyesület által szervezett speciális fejlesztő programokon, amit egy „AUTI-TÁBOR” keretein belül szervezünk meg.

Mivel a részt vevő gyermekek speciális ellátást igényelnek, ezért a feladathoz speciális adatok kezelése szükséges, tovább ezen a táboron csak az autizmusban érintett gyermekek, a szülő – gondviselő és más családtagok, valamint a szakképzett segítők (terapeuták), és orvosok vesznek részt.

A kezelt adatok köre:

az érintett gyermekek esetén:

 • gyermek neve,
 • szül. hely és idő,
 • testsúly (a mentőmellény méretezése miatt)
 • lakcím,
 • email cím (szülő – gondviselőé)
 • telefonszám (szülő – gondviselőé),
 • allergia adatok (étel, csípés, gyógyszer, vegyszer)
 • autizmussal kapcsolatos dokumentáció (gyermekpszichiátriai zárójelentés, szakértői bizottsági határozat, Vadaskert v Heim Pál kórház ambuláns lap, stb)

A szülő – gondviselő és más családtagok adatai

 • gyermek neve,
 • szül. hely és idő,
 • testsúly (a mentőmellény méretezése)
 • lakcím,
 • email cím (szülő – gondviselőé)
 • telefonszám (szülő – gondviselőé),
 • allergia adatok (étel, csípés, gyógyszer, vegyszer)

Ezen felül a jelentkezőkkel kitöltetünk egy kérdőívet a jelentkezéskor és a tábor végén, hogy a tábort segítő fejlesztőkkel (terapeuták), és orvosokkal a lehető legjobb támogatást legyünk képesek nyújtani a gyermeknek, és a szülőknek egyaránt, továbbá, hogy képes legyen követni a szülő és a segítő a gyermek fejlődését a tábor ideje alatt. Ezeket a kérdőíveket az Egyesület kizárólag az érintett gyermekek szülő – gondviselőjével osztják meg. Az Egyesület a kérdőíveket továbbiakban nem kezeli.

Az adatkezelő: Az egyesület

Az adatfeldolgozók: A googele.com a GOOGLE DRIVE-on elérhető online nyilvántartások (google sheets) és a kérdőívek (google forms) biztosításakor,

Az adatkezelés célja: A táboron való részvétel biztonságos lebonyolításának biztosítása a gyermek szellemi és testi egészségének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett szülő – gondviselő egyértelmű, írásos beleegyezése, amit az auti táborra való jelentkezéskor köteles megtenni. Az adatok megküldése és a beleegyező nyilatkozat aláírása nélkül a táboron való részvételt nem tudjuk biztosítani, mert a gyermek és a tábor közössége számára veszélyt jelentene.

Az adatkezelés ideje: kizárólag az aktuális AUTI-TÁBOR ideje alatt. A tábor végeztével az Egyesület minden személyes adatot véglegesen töröl, aminek az oka az, hogy a következő táborig az adatokban történhet változás, és ezt az pontosság elvének megfelelően minden tábor indításakor az adatok újbóli bekérésével biztosítunk az érintettek részére.

KÉSZÍTETT EGYEDI TERMÉKEK ÁRVERÉSÉNEK (LICIT) ÉS ÁRUSÍTÁSÁNAK ADATKEZELÉSE

Az Egyesület támogatóitól egyedi, kézzel készített termékeket kap felajánlásként, amit az egyesület két féle módon értékesít, és az így befolyt összegeket kizárólag az AUTI-TÁBOR megszervezésére fordít.

Az egyedi, kézzel készített termékek árverése:

A termékeket az Egyesület kizárólag a FACEBOOK.COM-on, azon belül a marketplace-en hírdeti meg licitre. Az adatkezelő a facebook.com, mert a licitálás előfeltétele a facebook.com-on való sikeres regisztráció.

Az adatkezelő: a facebook.com (meta)

Az adatfeldolgozók:

 • Az Egyesület, de csak az egyedi, kézzel készített termékeket előállító adakozó és nyertes licitáló adatainak vonatkozásában.
 • Az egyedi, kézzel készített termékek szállításában részt vevő áruszállító cég: FOXPOST

A kezelt adatok köre: név, cím, szállítási cím, email cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: A felajánlott egyedi, kézzel készített termék eljuttatása a felajánlótól a nyertesig, továbbá a tevekénység jogszerűségének igazolása

Az adatkezelés jogalapja: A létrejött licitálás esetén a jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az adatkezelés

Az adatkezelés ideje: a termék átvételétől, és a vételár kifizetésétől számított 7 év a számviteli törvényeknek megfelelően. A nyertes licitáló a vételár kifizetéséről, magánszemély esetén nyugtát, jogi személy (céges licitáló) esetén szabályos támogatási szerződés megkötése mellett számlát kap.

Az egyedi, kézzel készített termékek értékesítése  (közvetlen árusítás):

Az Egyesület az egyedi, kézzel készített termékeket közvetlenül is árusítja. 

Az adatkezelő: az Egyesület, ahol csak az egyedi, kézzel készített termékeket előállító adakozó és a vásárló adatait kezeli

Adatfeldolgozó (opcionálisan): Az egyedi, kézzel készített termékek szállításában részt vevő áruszállító cég: FOXPOST

A kezelt adatok köre: név, cím, szállítási cím, email cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: A felajánlott egyedi, kézzel készített termék eljuttatása a felajánlótól a vásárlóig, továbbá a tevekénység jogszerűségének igazolása

Az adatkezelés jogalapja: A létrejött vásárlás esetén a jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az adatkezelés, a számviteli törvény és az adózásról szóló tőrvénynek megfelelően

Az adatkezelés ideje: a termék átvételétől, és a vételárkifizetésétől számított 7 év a számviteli törvényeknek megfelelően. A nyertes licitáló a vételár kifizetéséről, magánszemély esetén nyugtát, jogi személy (céges licitáló) esetén szabályos támogatási szerződés megkötése mellett számlát kap.

 

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelés célja: A honlapon az adatszolgáltató engedélyezi, hogy az adatait a Szolgáltatás nyújtása és a későbbi, a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, illetve a honlap tartalmával összefüggésbe hozható információk küldésének céljából hírlevelek küldésére felhasználja az adatkezelő.

Az adatkezelés időtartama: az adatok megadásával kezdődik, és az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a Grt. 6. §-a.

A hírlevél szolgáltatásra történő regisztráció lehetővé teszi, hogy az Egyesület hírleveleket küldjön a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címre. A felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Egyesület, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja az anita@vizityuk.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatokat az Egyesület a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Egyesület a jelenlegi és hatályos jogszabályi előírásnál fogva köteles. Az Egyesület a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Egyesülettel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

Az Egyesület által kezelt személyes adatokra vonatkozóan további adattovábbítás történik az alábbiak szerint:

A kempingekbe, szállásra történő bejelentkezéshez a kempingnek az alábbi adatok kerülnek továbbításra, ( mely az IFA bevalláshoz szükséges):

 • név
 • lakcím
 • születési hely, idő
 • személyi igazolvány/diák igazolvány száma

Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás fizetés esetén 

Tudomásul veszem, hogy a Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért (4551 Nyíregyháza, Vezér u. 75.) adatkezelő által a www.vizityuk.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, jogi személy esetén adószám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/   

 1. NÉVTELEN ADATOK ÉS „COOKIE”-K

Az Egyesület a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, az Egyesület nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Ezek az anonimizált adatok kiterjedhetnek a felhasználó munkamenetadataira, így az IP-címére, a webböngésző típusára, az oldalon eltöltött időre és a felhasználó által kattintott gombokra. Az Egyesület feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Egyesület beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngészőprogramot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem. A Honlap látogatóira vonatkozóan az Egyesület nem gyűjt vagy kezel olyan adatot, amely lehetővé tenné a felhasználó beazonosítását.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Bejelentési kötelezettség keletkezik az adatkezelő oldalán az ún. adatvédelmi incidensek, azaz személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén, az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül.

Kivétel ez alól, ha a személyes adatok megsértése „valószínűsíthetően” nem okoz nagy sérelmet az érintettek számára.

A bejelentést a NAIH felé kell megtenni.

Az incidenssel érintett személyeket csak akkor kell értesíteni, ha az adatsértés számukra valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent. (pl. banki kód kiszivárgása esetén)

Amennyiben az adatfeldolgozó észlel jogsértést, ő is köteles ezt bejelenteni, mégpedig az adatkezelő felé.

 

 1. JOGORVOSLATI JOG

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve azok törlését a anita@vizityuk.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Kivéve, ha a törlést a törvény tiltja. ( 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 17§ (2). c))

A felhasználó kérelmére az Egyesület tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Egyesület, mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Egyesülethez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Egyesület költségtérítést állapíthat meg.

Az Egyesület a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben

 • azt a felhasználó írásban jelzi az anita@vizityuk.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal;
 • ha kezelése jogellenes,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Az Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintett felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Egyesület az értesítést mellőzheti.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Egyesület az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett felhasználó az Egyesület döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Egyesület az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Területileg illetékes bíróság: Nyíregyházi Járásbíróság (cím: 4401 Nyíregyháza, Bocskai út 2. tel: (42) 523 800)

Az Egyesület fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

 

Jelen Szabályzat 2022. január 31. napján lép hatályba.

 

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe a Honlapunkon a Szolgáltatást amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az anita@vizityuk.hu e-mail címre.

 

Nyíregyháza, 2022.01.31